ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА  „ПРОЛЕТНА ТОМБОЛА“ С COLOR HOME

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА „Пролетна томбола“

1.1. Настоящите общи условия (“Общи условия“) определят начина на провеждане на кампанията „Пролетна томбола“ (“Кампания“) и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Кампанията с физическите лица („Участници“), участващи в Кампанията.

 
1.2. Организатор на Кампанията е „Вамко” ООД, собственик на бранда COLOR HOME, ЕИК 831508451 , със седалище и адрес на управление: гр. София , бул. „Г.М. Димитров 24“(по-долу за краткост „Организатор“).

 
1.3. Кампанията се организира и провежда от Организатора самостоятелно и/или чрез възлагането на трети лица. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Кампанията и осигурява предметните награди за участниците, избрани за победители в Кампанията.

РАЗДЕЛ 2. ПРОДУКТИ УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА 


2.1. Кампанията се отнася за всички продукти -  бои, лакове, китове, грундове, масла, лепила и почистващи препарати  с марките  „Levis“, „Dulux”, „Sikkens”, „Vivechrom“, „Hammerite“, „Trimetal“ и „TEC7“  във всичките им разфасовки, намиращи се в сайта на COLOR HOME - https://color.bg/

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА


3.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България. 

3.2. Кампанията се провежда в периода от 12 април  2020 г. до 30 юли 2020 г. 
3.3. Информацията за провеждането на Кампанията е достъпна в уеб страница на Организатора

https://color.bg/41/usloviq-na-tombolata/ , както и в официалната страница на COLOR HOME във Фейсбук: https://www.facebook.com/Vamko.Color.Home/     

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗАУЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА


4.1. Участник в Кампанията може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, освен посочените в чл.4.2, което в периода на Кампанията е закупило продукт от сайта на COLOR HOME


4.2. В Кампанията не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора , както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца). 


РАЗДЕЛ 5. УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА


5.1. В Кампанията участват всички лица, които са: Закупили един или повече продукти от сайта на COLOR HOME - https://color.bg/  с минимална стойност от 100 лв. или повече от 100 лв.

Всеки участник може да направи неограничен брой поръчки от сайта, с които да участва в томболата.  

  
5.2. Всеки Участник участва в Кампанията от свое име и има право да получи наградата, съгласно условията на настоящите Общи условия.

 
5.3. Организаторът има право едностранно да прави промени в условията и правилата на Кампанията, без предварително да уведомява за това участниците. Участниците се задължават да спазват тези промени от датата на влизането им в сила, което става с публикуването им в уебсайта на Организатора https://color.bg/41/usloviq-na-tombolata/


5.4. Всеки участник носи отговорност за коректното попълване на данните при поръчката. При несъответствие в данните Организаторът не носи отговорност. 

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ 

6.1. В кампанията ще бъде дадена една награда, а именно:

6.1.1. 1 бр. Телевизор LG LED TV 43’’ (43LT340COZB)

Тегленето и на наградата ще се извърши от нотариус на 04.06.2020 г. и печелившият ще бъде обявен в уеб страницата на Организатора https://color.bg/, както и на официалната страница на COLOR HOME във Фейсбук : https://www.facebook.com/Vamko.Color.Home/  

До 5 работни дни печелившият  участник  ще бъде известен персонално от представител на Организатора чрез обаждане на предоставения от печелившият  телефонен номер  и чрез електронна поща, изпратена до него. Доставката на наградата ще се извършва в срок най-малко две седмици след изтегляне на печелившия. Разходите по доставката са за сметка на Организатора.

6.2. Победителят няма право да получа паричната равностойност на наградата. 

6.3. Имената на печелившият от  Кампанията ще бъдат обявени и достъпни на уеб-страницата на Организатора https://color.bg/ и официалната фейсбук страница на COLOR HOME:

 https://www.facebook.com/Vamko.Color.Home/   


РАЗДЕЛ 7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА ОТ КАМПАНИЯТА

7.1 Победителят ще получи наградата до посочен от него адрес чрез куриерска фирма и с предварително прозвъняване от страна на куриерите за свързване с победителя.

 
7.2. В случай че със спечелилия награда Участник не е осъществен контакт в рамките на 5 работни дни, ще се проведе ново теглене за съответната награда, докато тя не бъде предоставена на някого. 

7.3. Организаторът ще изисква предоставянето на документ за самоличност с цел идентифициране и доказване на възраст.---

7.4. Организаторът не носи отговорност за дефекти в или за забавяне при предоставянето и/или получаването на наградите.  


РАЗДЕЛ 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА


8.1. Организаторът си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да прекрати провеждането на Кампанията, като информира за това участниците чрез сайта  https://color.bg/, както и Фейсбук страницата  https://www.facebook.com/Vamko.Color.Home/   

В тези случаи на участниците не се дължи компенсация, неустойка, търговска отстъпка или каквото и да е друго плащане за закупените продукти или извършени действия за участие в Кампанията. 


8.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Интернет страницата, където първоначално са били публикувани.


РАЗДЕЛ 9. ЛИЧНИ ДАННИ


9.1 С направената ОНЛАЙН поръчка  всеки Участник доброволно дава съгласието си и упълномощава Организатора да събира, съхранява и обработва предоставените от него лични данни за целите на Кампанията, както и да ги използва за други маркетингови цели във връзка с предоставяните от Организатора (Вамко)  услуги, при спазване на приложимите нормативни разпоредби.

9.2. Личните данни, предоставени по силата на настоящите Общи условия се събират и обработват с цел: Установяване на обстоятелството дали даден участник отговаря на изискванията на Организатора, Надлежно изпълнение на всички правила и условия на кампанията, поддържане на връзка и предоставяне на награда на участник, в случай, че същият е спечелил такава, Реализиране и защита на правата и законните интереси на Организатора, както и на участниците в кампанията.

9.3. Организаторът съхранява личните данни на участниците в електронна форма на софтуерно приложение, което ползва за управление на процесите на изпълнение на кампанията.

9.4. Предоставените във връзка с кампанията лични данни се съхраняват при спазване на изискуемото ниво на сигурност за срок до изтичане на срока на кампанията и предоставяне на предвидените награди на печелившите участници.

 
9.6. С получаването на награда Участниците предоставят своето съгласие имената и образа им да бъдат използвани от Вамко  за маркетингови цели във връзка с Кампанията, като бъдат публикувани на официалния сайт на Вамко и официалната страница на COLOR HOME във Фейсбук  или включени в други аудио, печатни или видео материали, без да претендират допълнително заплащане от Вамко. 


9.7 Вамко  гарантира на всеки Участник възможността да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни и да поиска корекция или унищожаването им. Всеки Участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на Вамко , като изпрати писмено искане до Вамко  на имейл адрес deco@vamko.com 

РАЗДЕЛ 10. ОТГОВОРНОСТ


10.1. С участието си в Кампанията участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от настоящите Правила и да се съобразяват с и спазват техните клаузи и регулации. 
10.2. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Кампанията, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Кампанията поради извънредни обстоятелства. 


10.3. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите Правила или за грешки при провеждане на Кампанията поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на Търговския закон и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.


10.4. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни данни за контакт или несъществуващ, непълен или неточен адрес за доставка на награди, или който не може да изпълни други приложими условия съгласно тези Правила.

10.5. Организаторът не носи отговорност при печатна или друга грешка, допусната от участник в Кампанията при регистрирането на личните данни, довели до невъзможност за свързване с участника. 

10.6. След крайната дата на провеждане на Кампанията Организаторът запазва правото да продължава поддръжката на Кампанията на адрес: https://color.bg/

 
РАЗДЕЛ 11 . ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


11.1. Настоящите Правила са достъпни на адрес: https://color.bg/41/usloviq-na-tombolata/   за периода на провеждане на Кампанията. 

11.3. Всички спорове между Организатора и участниците, възникнали във връзка с Кампанията, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай, че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд.

 
11.4. Настоящите Правила влизат в сила на 12.04.2020 и важат за целия период на провеждане на Кампанията и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. 


11.5. Настоящите Общи правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.